Game Content Officer

ดูแลจัดการข้อมูลทุกอย่างของเกมที่รับผิดชอบ
ให้พร้อมที่จะส่งมอบให้กับทุกคนนำไปใช้

  

จำนวน 3 อัตรา

 Who we are?

เราทำงานไปพร้อมกับการใช้ความสามารถหลากหลาย
เพื่อตอบสนองทีมที่เกี่ยวข้องหรือผู้เล่นที่ต้องการข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับเกม ด้วยการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ เราสนุก
กับการทำงานไปพร้อมกับการเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลา

คุณลักษณะ

8
ทักษะการสื่อสาร
6
ทักษะการจัดการ
8
ความรู้ในผลิตภัณฑ์
6
ความอดทนต่อแรงกดดัน
6
การคิดวิเคราะห์วางแผน
5
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

สิ่งที่ พวกเราทำ

  

อัพเดทข่าวสารบนเว็บไซด์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประกาศ และโปรโมชั่นของ Product

จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ Product ที่รับผิดชอบส่งให้กับแผนกการตลาด และสื่อเกมต่างๆ เพื่อใช้ใน การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ประสานงานด้านการจัดทำคู่มือเกม รวมถึงเขียนเนื้อหาเกมร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

มีทักษะในการใช้ภาษาไทยทั้งการพูดและการเขียนได้อย่างเหมาะสม

สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพได้เป็นอย่างดี

หากมีความสามารถด้านการตัดต่อวีดีโอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ชอบเล่นเกม หรือมี ความรู้และประสบการณ์ในการเล่นเกมออนไลน์เป็นอย่างดี

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

Send resume

recruit@asiasoft.co.TH