สวัสดิการและความสนุก

เราตระหนักดีว่า ทรัพยากรที่สำคัญและมีค่ามากที่สุดของบริษัทคือ “พนักงาน” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จ
เราจึงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานของเราให้ดีที่สุด เสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความสุขกับการทำงานและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เราจึงจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ดังนี้

ผลประโยชน์ตอบแทน
เงินเดือนและค่าตอบแทน
 • เงินเดือนที่เทียบเท่าบริษัทชั้นนำ
 • การจ่ายโบนัส พิจารณาจากผล
  ประกอบการของบริษัท
 • เบี้ยขยัน
 • ผลประโยชน์ตอบแทนตามตำแหน่ง
  เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าโทรศัพท์,
  ค่าน้ำมัน, Commission, Incentive
 • ค่าล่วงเวลา, ค่าทำงานในวันหยุด
 • ค่ากะ
 • ปรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
 • ปรับเงินเดือนตามการปรับตำแหน่ง
 • เบี้ยเลี้ยง : ในประเทศ/ต่างประเทศ

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว และเป็นการสำรองเงินสำหรับอนาคตข้างหน้าให้กับพนักงาน เราจึงจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตรา 3% ของเงินเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน และพนักงานมีสิทธิรับเงินสมทบ และผลประโยชน์ในส่วนของบริษัทฯ ครบ 100%  เมื่อลาออก หรือเกษียณอายุ โดยไม่จำกัดอายุสมาชิกขั้นต่ำ

การให้เงินช่วยเหลือพนักงาน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนยามฉุกเฉิน บริษัทฯ จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือให้กับพนักงาน ในกรณีต่างๆ อาทิ เช่น

 • เงินกู้ยืมพิเศษไม่มีดอกเบี้ย
 • เงินช่วยเหลือพนักงานสมรส 
 • เงินช่วยเหลือคลอดบุตร 
 • เงินช่วยเหลือมรณกรรม 
กองทุนประกันสังคม

 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นหลักประกันสุขภาพอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากการประกันสุขภาพที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้  ซึ่งพนักงานสามารถเลือกโรงพยาบาล ที่เครือประกันสังคมที่สนใจ และสามารถรักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กองทุนเงินทดแทน

นอกเหนือจากการจัดทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานแล้ว บริษัทฯ ได้จ่ายเงินเข้ากองทุนทดแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเหลือพนักงานเพิ่มเติมจากการประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการทำงาน

สุขภาพ
การรักษาพยาบาล

บริษัทฯ จัดให้มีการประกันสุขภาพสำหรับพนักงานทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ทันตกรรม และการรักษาแบบผู้ป่วยใน ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าอาหาร ค่าห้องตามแผนประกันของแต่ละตำแหน่ง

การดูแลสุขภาพ
ตรวจสุขภาพ

พนักงานจะได้รับการตรวจสุขภาพทุกปี เพื่อประเมินสุขภาพและป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้ายแรง โดยออกแบบรายการตรวจสุขภาพที่คำนึงถึงอายุ เพศ และสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานรายบุคคล

การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

เพื่อมอบความมั่นใจให้กับพนักงานและครอบครัว พนักงานจะได้รับความคุ้มครอง ด้วยการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ

มุมสนุกสนาน

"ไอเดียดีๆ มักเกิดเวลาผ่อนคลาย" เราจึงจัดสรรพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า Space Bar สำหรับพนักงานได้ผ่อนคลายเมื่อว่างเว้นจากภารกิจ
โดยมีทั้งโซนสุขภาพ ประกอบด้วยห้องฟิตเนส ห้องปิงปอง สำหรับออกกำลังสร้างความแข็งแรง
และโซนสนุกสนาน ประกอบด้วยห้องคาราโอเกะ มุมดูหนัง มุมเกม ที่บรรจุเพลง และเกมต่างๆ ที่ทันสมัยและครบครัน
นอกจากนั้นยังมีโซนเพิ่มอาหารสมอง เพียบพร้อมนิตยสารและหนังสือทั้งไทยและต่างประเทศ แนวสาระและบันเทิง
และยังมีเก้าอี้นวดไฟฟ้าไว้บริการเพื่อบรรเทาความอ่อนล้าจากการทำงาน หรือออกกำลังกายอีกด้วย

พัฒนาศักยภาพ
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
Teamwork Rally
Teamwork Rally

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ตรงกับความรับผิดชอบ บริษัทฯ ได้วางแผนพัฒนาพนักงาน และเติมเต็มศักยภาพของพนักงานให้โดดเด่น สามารถสร้างผลงานที่เป็นเลิศ มีทัศนคติที่ดี และพร้อมที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

กิจกรรมกีฬา
งานกีฬาสี

สุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่เข้มแข็ง นำมาซึ่งคุณภาพของงาน และความสุขในการทำงาน บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เช่น การจัดแข่งขันกีฬาประจำปี การจัดห้องฟิตเนส ห้องปิงปองในสำนักงาน การจัดตั้งชมรมฟุตซอล  ชมรมแบตมินตัน ชมรมบาสเกตบอล และจัดหาสถานที่ให้แต่ละชมรมได้เล่นกีฬากันเป็นประจำ เป็นต้น

กิจกรรมปีใหม่

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่เพื่อให้พนักงานได้สนุกกับเทศกาลและได้สนุกกับกิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงออกถึงความรู้สึก และมิตรภาพระหว่างทีมงาน

กิจกรรมในเทศกาลพิเศษ

บริษัทฯ มีพื้นที่สำหรับให้พนักงานได้แสดงไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ในหลายรูปแบบ กิจกรรมปาร์ตี้มันส์วันฮาโลวีน ก็เป็นอีกกิจกรรมที่ให้พนักงานได้ปลดปล่อย ความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ   และนำไอเดียกลับมาต่อยอดการทำงานให้มีสีสันสนุกสนาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศึกษางาน
ดูงานหรือทำงานต่างประเทศ
ดูงานต่างประเทศ
ดูงานต่างประเทศ

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล Asiasoft เปิดโอกาสพนักงานได้เดินทางไปดูงาน หรือทำงานในประเทศซึ่งเป็นบริษัทลูก หรือบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เกาหลี จีน เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียตนาม เป็นต้น